KW banner 

Walne Zebranie Członków KW Kraków - 5.09.2019

Zgodnie z sugestiami z ostatniego Walnego Zebrania członków KW - wprowadzamy do statutu Klubu zmiany, które to muszą zostać zaakceptowane przez kolejne walne zebranie członków, które zarząd KW zwołał na 5 września 2019

Poniżej treść uchwały:

Uchwała nr 1/07/2019 Zarząd Klubu Wysokogórskiego Kraków z dnia 10.07.2019 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu Wysokogórskiego Kraków.

Zarząd Klubu Wysokogórskiego Kraków zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu w dniu 05.09.2019 r. o godzinie 18:30 – termin pierwszy i 19:00 termin drugi, celem którego będzie wprowadzenie proponowanych przez Zarząd zmian w Statucie Klubu:

  1. W Rozdziale IV w §21 dodaje się ust. 8 o brzmieniu: “Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.”
        
  2. W Rozdziale IV w §23 dodaje się ust. 10 o brzmieniu: “Komisja rewizyjna decyduje o zasadach, terminach i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.”