KW banner 

Strefa kursantaAktualności

Wykłady: 

Teoria asekuracji - godzina 18:00 
Niebezpieczeństwa wspinaczki skałkowej - godzina 20:00 
Oba tematy poprowadzi Piotr Sztaba.

Zaświadczenia:
Świadectwo ukończenia kursu można odbierać w każdy czwartek w godzinach 18:30- 19:30 w siedzibie Klubu.

 MateriałyStruktura szkolenia...

Regulamin kursów

Regulamin kursów w KW KRAKÓW

Zarządzanie kursami

Bezpośrednim zwierzchnikiem szkoleń w KW Kraków i zatrudnionej kadry jest Koordynator Kursów KW Kraków.
Koordynatora Kursów KW Kraków powołuje i odwołuje Zarząd Klubu KW Kraków.

Oferta i Cennik kursów

Ofertę kursów organizowanych przez KW Kraków stanowi sezonowe Kalendarium publikowane na stronie Internetowej KW Kraków.
Koordynator Kursów prowadzonych w KW Kraków ustala Kalendarium kursów osobno na sezon zimowy , wiosenno-letni oraz jesienny.
Składnikami oferty KW Kraków są zawsze : terminarz kursów oraz cennik kursów.
Ceny podstawowe kursów oraz wysokość ustala Zarząd Klubu KW Kraków w porozumieniu z Koordynatorem Kursów.
Ceny kursów nie obejmują opłat za noclegi oraz dojazd w tym okresie.
Ceny kursów nie obejmują opłat związanych z obecnością uczestnika kursu na obszarze Parków Narodowych i Krajobrazowych. KW Kraków nie pośredniczy w uiszczaniu tego typu opłat za uczestników kursu.
W uzasadnionych przypadkach terminarz szkoleń w Kalendarium może być korygowany przez Koordynatora Kursów KW Kraków w trakcie trwania sezonu.

Rekrutacja kadry i uczestników kursów

Koordynator Kursów KW Kraków rekrutuje kadrę szkoleniową spośród licencjonowanych przez PZA instruktorów sportów wspinaczkowych , ogłaszając w tym celu komunikat o naborze kadry.
Przyjęcie zgłoszenia internetowego od uczestnika kursu jest potwierdzane zwrotnym e-mailem. Jest to wyłącznie potwierdzenie odczytania zgłoszenia i nie jest tożsame z zakwalifikowaniem na kurs.
Kwalifikacji uczestników kursu dokonuje Koordynator Kursów KW Kraków.
Warunkiem przyjęcia na listę uczestników kursu jest uiszczenie pełnej opłaty lub zadatku w kwocie właściwej dla rodzaju kursu.
Przedpłaty mają być wpłacane na konto bankowe podane na stronie KW Kraków.
O wysokości przedpłaty , jej nieprzekraczalnym terminie oraz numerze konta bankowego , klienci informowani są za pośrednictwem Internetu.
W razie rezygnacji z uczestnictwa w kursie przed jego rozpoczęciem , wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
W szczególnych przypadkach Koordynator Kursów ma prawo podjąć decyzję o odstąpieniu od żądania wpłaty zadatku.
W przypadku kiedy liczba chętnych przekroczy liczbę dostępnych miejsc w KW Kraków , o kolejności przyjęcia na listę uczestników kursu decyduje kolejność wpłacenia zadatku.
Uczestnik kursu jest zobowiązany do uiszczenia pełnej opłaty nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem kursu.

Zasady porządkowe kursu

Uczestnicy oraz kadra kursów mają obowiązek stosowania się do wszystkich postanowień Regulaminu kursów KW Kraków.
KW Kraków zapewnia uczestnikom kursów wyposażenie w sprzęt tj. Kaski i uprzęże wspinaczkowe , natomiast kadra szkoląca na kursach KW Kraków zapewnia pozostały sprzęt niezbędny do realizacji programu szkoleniowego PZA ( z wyłączeniem odzieży , obuwia i plecaków ).
Sprzęt techniczny jest nieodpłatnie wypożyczany uczestnikom kursu przez kadrę szkolącą na okres trwania zajęć. Wypożyczony sprzęt pozostaje własnością Instruktora szkolącego.
Do wydawania sprzętu z magazynu KW Kraków upoważniony jest , Magazynier oraz Koordynator Kursu.
Sprzęt jest wydawany na ręce instruktora odpowiedzialnego za zespół kursowy. W uzasadnionych przypadkach Koordynator Kursu może powierzyć wydawanie sprzętu osobie przez niego upoważnionej.
Za sprzęt w okresie kursu odpowiadają jego użytkownicy. Zagubienie lub zniszczenie sprzętu w okolicznościach niepowiązanych bezpośrednio z jego technicznym użyciem , skutkuje obciążeniem finansowym osób winnych powstania szkody , w kwocie umożliwiającej odtworzenie ubytku. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.
Uczestnik kursu zobowiązany jest bezzwłocznie powiadamiać instruktora o każdej stwierdzonej lub podejrzewanej niesprawności sprzętu.
Na zakończenie kursu każdy uczestnik oraz każdy Instruktor jest zobowiązany do rozliczenia się z powierzonego mu sprzętu.
Zasady dyscyplinarne kursu

Bezpośrednią opiekę dydaktyczną i pedagogiczną nad uczestnikami kursu sprawuje instruktor.
Instruktor ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonej mu grupy wyłącznie w czasie i miejscu prowadzenia zajęć.
Ze względów bezpieczeństwa podczas zajęć technicznych, uczestnik kursu ma bezwzględny obowiązek stosowania się do wszystkich poleceń przydzielonego mu instruktora.
Uczestnik kursu poza zajęciami programowymi nie może być uczestnikiem jakichkolwiek wspinaczek i innych działań terenowych mających znamiona uprawiania alpinizmu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia skutkuje natychmiastowym wydaleniem z kursu bez możliwości żądania zwrotu wpłaconych kwot za dany kurs.
W trakcie trwania zajęć na kursie uczestnik jest zobowiązany do postępowania w zgodzie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa w trakcie uprawiania wspinaczki i nie powodowania swoim zachowaniem dodatkowego zagrożenia dla siebie i innych ( np. samowolne odwiązywanie się od liny , zaniechanie asekuracji , itp.).
Uczestnik kursu nie ma prawa do samowolnego oddalania się z miejsca prowadzonych zajęć, ani do opuszczenia kursu bez uprzedniego powiadomienia Koordynatora Kursów KW Kraków o takiej decyzji.
Rezygnacja z uczestnictwa w kursie nie może pociągnąć za sobą roszczeń finansowych ze strony klienta.

Rozstrzyganie sporów i wniosków

Każdy uczestnik kursu oraz każdy zatrudniony Instruktor ma prawo zwracać się do Koordynatora Kursów KW Kraków we wszelkich kwestiach spornych oraz ze wszelkimi wątpliwościami lub wnioskami.
Od decyzji Koordynatora Kursów KW Kraków uczestnik ma prawo odwoływać się do Zarządu Klubu KW Kraków.