KW banner 

Regulamin biblioteki KW

REGULAMIN BIBLIOTEKI KLUBU WYSOKOGÓRSKIEGO KRAKÓW

 

1. Warunki i prawo do korzystania z Biblioteki Klubu Wysokogórskiego Kraków.
1) Z biblioteki Klubu Wysokogórskiego Kraków korzystać mogą Członkowie Klubu Wysokogórskiego Kraków.
2) Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych:
a) Warunkiem korzystania z biblioteki na pełnych zasadach (tj. wypożyczanie materiałów bibliotecznych) jest opłacona bieżąca składka członkowska.
b) Członkowie Klubu Wysokogórskiego Kraków z nieopłaconą składką członkowską nie mogą korzystać z biblioteki.
c) Książki można wypożyczyć i zwrócić w czwartki w godzinach otwarcia biura Klubu – od godz. 18.00 do godz. 20.00.
d) Wypożyczenie jest rejestrowane w rejestrze wypożyczeń zawierającym imię i nazwisko Członka Klubu, tytuł i nr książki, datę wypożyczenia i zwrotu.
3) Wszyscy czytelnicy biblioteki zobowiązani są do zwracania wypożyczonych materiałów, lub prolongaty terminu zwrotu po upływie terminu wypożyczenia. Przy prolongowaniu terminu zwrotu czytelnicy zobowiązani są do przedłożenia wypożyczonych materiałów.
4) Bibliotekarz/opiekun biblioteki może zawiesić czytelnika w prawach korzystania z biblioteki Klubu Wysokogórskiego Kraków na określony czas lub na stałe, w przypadku przekroczenia terminu zwrotu wypożyczonych materiałów oraz nie reagowania na upomnienia.
5) Członkowie Klubu Wysokogórskiego Kraków rezygnujący z członkostwa
w klubie zobowiązani są do zwrotu wszystkich wypożyczonych materiałów bibliotecznych.


2. Rodzaje zbiorów i zasady ich udostępniania.
1) Biblioteka Klubu Wysokogórskiego Kraków w swoich zbiorach posiada:
a) druki zwarte (książki),
b) druki ciągłe (czasopisma),
c) zbiory specjalne (materiały kartograficzne, multimedialne, rękopisy, katalogi firmowe i in.).
2) Książki wypożycza się na zewnątrz na okres do 1 miesiąca.
3) Maksymalna liczba wypożyczonych woluminów przez jednego czytelnika to 3 egzemplarze.
4) Czasopisma i zbiory specjalne udostępniane są na miejscu. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wypożyczenie czasopism i zbiorów specjalnych na okres kilku dni po uprzednim pozostawieniu przez czytelnika kaucji pieniężnej w wysokości wartości rynkowej książki, ustalanej każdorazowo przez bibliotekarza/opiekuna biblioteki. Kaucja zwracana jest czytelnikowi w dniu zwrotu wypożyczonego, nieuszkodzonego egzemplarza. Decyzję o możliwości wypożyczenia podejmuje dyżurujący bibliotekarz/opiekun biblioteki.
5) Nie wypożycza się:
a) egzemplarzy archiwalnych,
b) słowników i encyklopedii,
c) książek rzadkich i kosztownych,
d) książek i czasopism wydanych do roku 1945 (Narodowy Zasób Biblioteczny),
e) książek dostępnych w czytelni biblioteki,
f) rękopisów i innych niepublikowanych opracowań,
g) innych materiałów zastrzeżonych przez bibliotekarza/opiekuna biblioteki.
6) Jednemu czytelnikowi nie wypożycza się dwóch identycznych dzieł.
7) Wszyscy użytkownicy zobowiązani sią do zwrotu wypożyczonych materiałów lub ich prolongaty najpóźniej w dniu, w którym upływa termin wypożyczenia.
8) Zastrzega się skracanie terminów wypożyczeń oraz wyłączenie z wypożyczania na zewnętrz materiałów cennych, rzadkich i szczególnie poszukiwanych.
9) Wypożyczenie materiałów jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu biblioteki Klubu Wysokogórskiego Kraków.
10) Katalog biblioteczny jest dostępny w wersji cyfrowej na stronie internetowej Klubu: kw.krakow.pl, zakładka Biblioteka.

3. Odpowiedzialność za wypożyczone materiały.
1) Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za materiały biblioteczne wypożyczone.
2) W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych, czytelnik zobowiązany jest do:
a) odkupienia takiej samej lub innej wskazanej przez bibliotekarza (opiekuna biblioteki) pozycji,
b) w przypadku pozycji cennej dla biblioteki – sporządzenia na własny koszt oprawionej kserokopii,
c) decyzję o rodzaju i wysokości ekwiwalentu podejmuje bibliotekarz/opiekun biblioteki.
3) Odszkodowania, kary i opłaty:
a) w przypadku niedotrzymania obowiązujących terminów zwrotu/prolongaty, po upływie dwóch tygodni od wyznaczonego terminu, naliczane są opłaty/ kary/odszkodowania za każdy dzień zwłoki i za każdą przetrzymaną pozycję, za cały okres przetrzymania,
b) w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia wypożyczonej książki decyzje o sposobie naprawienia szkody podejmuje bibliotekarz/opiekun biblioteki zgodnie z potrzebami biblioteki,
c) wysokość opłat oraz rodzaj kar i odszkodowań ustala bibliotekarz,
d) jeżeli wypożyczający uchyla się od uregulowania zobowiązań określonych Regulaminem, Klub Wysokogórski Kraków może skorzystać z prawa wystąpienia na drogę sądową,
e) bibliotekarz może wprowadzić inne rodzaje odszkodowań, kar i opłat.


4. W przypadku okoliczności nieprzewidzianych w niniejszym Regulaminie, wszelkie decyzje podejmuje bibliotekarz, w porozumieniu z Zarządem Klubu Wysokogórskiego Kraków.